CSKT là gì? Nghĩa của từ cskt

CSKT là gì?

CSKT“Cảnh sát kinh tế” trong tiếng Việt.

CSKT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CSKT“Cảnh sát kinh tế”.

Cảnh sát kinh tế.

Giải thích ý nghĩa của CSKT

CSKT có nghĩa “Cảnh sát kinh tế” trong tiếng Việt.