CSKV là gì? Nghĩa của từ cskv

CSKV là gì?

CSKV“Cảnh sát khu vực” trong tiếng Việt.

CSKV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CSKV“Cảnh sát khu vực”.

Cảnh sát khu vực.

Giải thích ý nghĩa của CSKV

CSKV có nghĩa “Cảnh sát khu vực” trong tiếng Việt.