CSPCTPMT là gì? Nghĩa của từ cspctpmt

CSPCTPMT là gì?

CSPCTPMT“Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy” trong tiếng Việt.

CSPCTPMT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CSPCTPMT“Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy”.

Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy.

Giải thích ý nghĩa của CSPCTPMT

CSPCTPMT có nghĩa “Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy” trong tiếng Việt.