CSPK là gì? Nghĩa của từ cspk

CSPK là gì?

CSPK“Công suất phản kháng” trong tiếng Việt.

CSPK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CSPK“Công suất phản kháng”.

Công suất phản kháng.

Giải thích ý nghĩa của CSPK

CSPK có nghĩa “Công suất phản kháng” trong tiếng Việt.