CSQLHC là gì? Nghĩa của từ csqlhc

CSQLHC là gì?

CSQLHC“Cảnh sát quản lý hành chính” trong tiếng Việt.

CSQLHC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CSQLHC“Cảnh sát quản lý hành chính”.

Cảnh sát quản lý hành chính.

Giải thích ý nghĩa của CSQLHC

CSQLHC có nghĩa “Cảnh sát quản lý hành chính” trong tiếng Việt.