CSSX là gì? Nghĩa của từ cssx

CSSX là gì?

CSSX“Cơ sở sản xuất” trong tiếng Việt.

CSSX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CSSX“Cơ sở sản xuất”.

Cơ sở sản xuất.

Giải thích ý nghĩa của CSSX

CSSX có nghĩa “Cơ sở sản xuất” trong tiếng Việt.