CSVN là gì? Nghĩa của từ csvn

CSVN là gì?

CSVN“Cộng sản Việt Nam” trong tiếng Việt.

CSVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CSVN“Cộng sản Việt Nam”.

Cộng sản Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của CSVN

CSVN có nghĩa “Cộng sản Việt Nam” trong tiếng Việt.