CTCC là gì? Nghĩa của từ ctcc

CTCC là gì?

CTCC“Công trình công cộng” trong tiếng Việt.

CTCC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CTCC“Công trình công cộng”.

Công trình công cộng.

Giải thích ý nghĩa của CTCC

CTCC có nghĩa “Công trình công cộng” trong tiếng Việt.