CTCH là gì? Nghĩa của từ ctch

CTCH là gì?

CTCH“Chấn thương chỉnh hình” trong tiếng Việt.

CTCH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CTCH“Chấn thương chỉnh hình”.

Chấn thương chỉnh hình.

Giải thích ý nghĩa của CTCH

CTCH có nghĩa “Chấn thương chỉnh hình” trong tiếng Việt.