CTCLQG là gì? Nghĩa của từ ctclqg

CTCLQG là gì?

CTCLQG“Chương trình chống lao quốc gia” trong tiếng Việt.

CTCLQG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CTCLQG“Chương trình chống lao quốc gia”.

Chương trình chống lao quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của CTCLQG

CTCLQG có nghĩa “Chương trình chống lao quốc gia” trong tiếng Việt.