CTĐL là gì? Nghĩa của từ ctđl

CTĐL là gì?

CTĐL“Công ty Điện lực” trong tiếng Việt.

CTĐL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CTĐL“Công ty Điện lực”.

Công ty Điện lực.

Giải thích ý nghĩa của CTĐL

CTĐL có nghĩa “Công ty Điện lực” trong tiếng Việt.