CTSN là gì? Nghĩa của từ ctsn

CTSN là gì?

CTSN“Chấn thương sọ não” trong tiếng Việt.

CTSN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CTSN“Chấn thương sọ não”.

Chấn thương sọ não.

Giải thích ý nghĩa của CTSN

CTSN có nghĩa “Chấn thương sọ não” trong tiếng Việt.