CTTB là gì? Nghĩa của từ cttb

CTTB là gì?

CTTB“City of Ten Thousand Buddhas” trong tiếng Anh.

CTTB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CTTB“City of Ten Thousand Buddhas”.

City of Ten Thousand Buddhas: Vạn Phật Thánh Thành.

Giải thích ý nghĩa của CTTB

CTTB có nghĩa “City of Ten Thousand Buddhas”, dịch sang tiếng Việt là “Vạn Phật Thánh Thành”.