CTTC là gì? Nghĩa của từ cttc

CTTC là gì?

CTTC“Cho thuê tài chính” trong tiếng Việt.

CTTC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CTTC“Cho thuê tài chính”.

Cho thuê tài chính.

Giải thích ý nghĩa của CTTC

CTTC có nghĩa “Cho thuê tài chính” trong tiếng Việt.