CTTH là gì? Nghĩa của từ ctth

CTTH là gì?

CTTH“Chương trình truyền hình” trong tiếng Việt.

CTTH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CTTH“Chương trình truyền hình”.

Chương trình truyền hình.

Giải thích ý nghĩa của CTTH

CTTH có nghĩa “Chương trình truyền hình” trong tiếng Việt.