CTTT là gì? Nghĩa của từ cttt

CTTT là gì?

CTTT“Chương trình tiên tiến” trong tiếng Việt.

CTTT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CTTT“Chương trình tiên tiến”.

Chương trình tiên tiến.

Giải thích ý nghĩa của CTTT

CTTT có nghĩa “Chương trình tiên tiến” trong tiếng Việt.