CTV là gì? Nghĩa của từ ctv

CTV là gì?

CTV“Cộng tác viên” trong tiếng Việt.

CTV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CTV“Cộng tác viên”.

Cộng tác viên.

Giải thích ý nghĩa của CTV

CTV có nghĩa “Cộng tác viên” trong tiếng Việt.