CTXH là gì? Nghĩa của từ ctxh

CTXH là gì?

CTXH“Công tác xã hội” trong tiếng Việt.

CTXH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CTXH“Công tác xã hội”.

Công tác xã hội.
Những hoạt động hay công tác liên quan đến xã hội và đời sống.

Một số kiểu CTXH viết tắt khác:

Chính trị xã hội.

Giải thích ý nghĩa của CTXH

CTXH có nghĩa “Công tác xã hội” trong tiếng Việt.

Nó bao gồm cả những nghành nghề và các lĩnh vực khác nhau. Nhưng nhìn chung thì ctxh là những công tác về mặt xã hội mà có thể giúp đỡ được cho người khác trong cuộc sống.