CVPM là gì? Nghĩa của từ cvpm

CVPM là gì?

CVPM“Công viên phần mềm” trong tiếng Việt.

CVPM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CVPM“Công viên phần mềm”.

Công viên phần mềm.

Giải thích ý nghĩa của CVPM

CVPM có nghĩa “Công viên phần mềm” trong tiếng Việt.