CWP là gì? Nghĩa của từ cwp

CWP là gì?

CWP“Centralized Warning Panel” trong tiếng Anh.

CWP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CWP“Centralized Warning Panel”.

Centralized Warning Panel: Bảng cảnh báo tập trung.

Một số kiểu CWP viết tắt khác:

Computing with Words and Perceptions: Tính toán với các từ và nhận thức.

Coordinating Working Party on Fishery Statistics: Ban điều phối về thống kê thủy sản.

Giải thích ý nghĩa của CWP

CWP có nghĩa “Centralized Warning Panel”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng cảnh báo tập trung”.