DAGTĐT là gì? Nghĩa của từ dagtđt

DAGTĐT là gì?

DAGTĐT“Dự án giao thông đô thị” trong tiếng Việt.

DAGTĐT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DAGTĐT“Dự án giao thông đô thị”.

Dự án giao thông đô thị.

Giải thích ý nghĩa của DAGTĐT

DAGTĐT có nghĩa “Dự án giao thông đô thị” trong tiếng Việt.