ĐATP là gì? Nghĩa của từ đatp

ĐATP là gì?

ĐATP“Đông Á - Thép Pomina” trong tiếng Việt.

ĐATP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐATP“Đông Á - Thép Pomina”.

Đông Á - Thép Pomina.

Giải thích ý nghĩa của ĐATP

ĐATP có nghĩa “Đông Á - Thép Pomina” trong tiếng Việt.