ĐB là gì? Nghĩa của từ đb

ĐB là gì?

ĐB“Đại biểu” trong tiếng Việt.

ĐB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐB“Đại biểu”.

Đại biểu.

Một số kiểu ĐB viết tắt khác:

Đặc biệt.

Đồng bằng.

Giải thích ý nghĩa của ĐB

ĐB có nghĩa “Đại biểu” trong tiếng Việt.