ĐBDT là gì? Nghĩa của từ đbdt

ĐBDT là gì?

ĐBDT“Đồng bào dân tộc” trong tiếng Việt.

ĐBDT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐBDT“Đồng bào dân tộc”.

Đồng bào dân tộc.

Giải thích ý nghĩa của ĐBDT

ĐBDT có nghĩa “Đồng bào dân tộc” trong tiếng Việt.