ĐBP là gì? Nghĩa của từ đbp

ĐBP là gì?

ĐBP“Điện Biên Phủ” trong tiếng Việt.

ĐBP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐBP“Điện Biên Phủ”.

Điện Biên Phủ.

Giải thích ý nghĩa của ĐBP

ĐBP có nghĩa “Điện Biên Phủ” trong tiếng Việt.