ĐBQH là gì? Nghĩa của từ đbqh

ĐBQH là gì?

ĐBQH“Đại biểu Quốc hội” trong tiếng Việt.

ĐBQH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐBQH“Đại biểu Quốc hội”.

Đại biểu Quốc hội.

Giải thích ý nghĩa của ĐBQH

ĐBQH có nghĩa “Đại biểu Quốc hội” trong tiếng Việt.