DBS là gì? Nghĩa của từ dbs

DBS là gì?

DBS“Direct Broadcast Services” trong tiếng Anh.

DBS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DBS“Direct Broadcast Services”.

Direct Broadcast Services: Dịch vụ Truyền hình Trực tiếp.
truyền hình.

Một số kiểu DBS viết tắt khác:

Disclosure and Barring Service: Dịch vụ tiết lộ và cấm.
Anh.

Giải thích ý nghĩa của DBS

DBS có nghĩa “Direct Broadcast Services”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ Truyền hình Trực tiếp”.