ĐBTN là gì? Nghĩa của từ đbtn

ĐBTN là gì?

ĐBTN“Đại biểu thanh niên” trong tiếng Việt.

ĐBTN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐBTN“Đại biểu thanh niên”.

Đại biểu thanh niên.

Giải thích ý nghĩa của ĐBTN

ĐBTN có nghĩa “Đại biểu thanh niên” trong tiếng Việt.