ĐBTSXB là gì? Nghĩa của từ đbtsxb

ĐBTSXB là gì?

ĐBTSXB“Đánh bắt thủy sản xa bờ” trong tiếng Việt.

ĐBTSXB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐBTSXB“Đánh bắt thủy sản xa bờ”.

Đánh bắt thủy sản xa bờ.

Giải thích ý nghĩa của ĐBTSXB

ĐBTSXB có nghĩa “Đánh bắt thủy sản xa bờ” trong tiếng Việt.