DC là gì? Nghĩa của từ dc

DC là gì?

DC“Direct Current” trong tiếng Anh.

DC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DC“Direct Current”.

Direct Current: Dòng điện một chiều.

Một số kiểu DC viết tắt khác:

Da capo: Da capo.

Dublin Core: Dublin Core.

Duty Cycle: Chu kỳ nhiệm vụ.

Disconnected: Đã ngắt kết nối.

District of Columbia: Đặc khu Columbia.
ký hiệu bưu chính.

Digital Compass: La bàn điện tử.

Giải thích ý nghĩa của DC

DC có nghĩa “Direct Current”, dịch sang tiếng Việt là “Dòng điện một chiều”.