ĐC là gì? Nghĩa của từ đc

ĐC là gì?

ĐC“Địa chỉ” trong tiếng Việt.

ĐC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐC“Địa chỉ”.

Địa chỉ.

Một số kiểu ĐC viết tắt khác:

Điều chế.

Giải thích ý nghĩa của ĐC

ĐC có nghĩa “Địa chỉ” trong tiếng Việt.