DCA là gì? Nghĩa của từ dca

DCA là gì?

DCA“Defensive Counter Air” trong tiếng Anh.

DCA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DCA“Defensive Counter Air”.

Defensive Counter Air: Phòng thủ Counter Air.

Một số kiểu DCA viết tắt khác:

Drum Corps Associates: Hiệp hội Drum Corps.

DiChloroAcetate: DiChloroAcetate.

Ronald Reagan Washington National Airport: Sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington.
mã IATA.

Giải thích ý nghĩa của DCA

DCA có nghĩa “Defensive Counter Air”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng thủ Counter Air”.