DCE là gì? Nghĩa của từ dce

DCE là gì?

DCE“Data Communication Equipment” trong tiếng Anh.

DCE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DCE“Data Communication Equipment”.

Data Communication Equipment: Thiết bị Truyền thông Dữ liệu.

Giải thích ý nghĩa của DCE

DCE có nghĩa “Data Communication Equipment”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết bị Truyền thông Dữ liệu”.