DCL là gì? Nghĩa của từ dcl

DCL là gì?

DCL“Disney Cruise Line” trong tiếng Anh.

DCL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DCL“Disney Cruise Line”.

Disney Cruise Line: Disney Cruise Line.

Giải thích ý nghĩa của DCL

DCL có nghĩa “Disney Cruise Line”, dịch sang tiếng Việt là “Disney Cruise Line”.