DCN là gì? Nghĩa của từ dcn

DCN là gì?

DCN“Deacon” trong tiếng Anh.

DCN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DCN“Deacon”.

Deacon: Phó tế.

Giải thích ý nghĩa của DCN

DCN có nghĩa “Deacon”, dịch sang tiếng Việt là “Phó tế”.