ĐCS là gì? Nghĩa của từ đcs

ĐCS là gì?

ĐCS“Đảng Cộng sản” trong tiếng Việt.

ĐCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐCS“Đảng Cộng sản”.

Đảng Cộng sản.

Giải thích ý nghĩa của ĐCS

ĐCS có nghĩa “Đảng Cộng sản” trong tiếng Việt.