DCSOPS là gì? Nghĩa của từ dcsops

DCSOPS là gì?

DCSOPS“Deputy Chief of Staff for Operations and Plans” trong tiếng Anh.

DCSOPS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DCSOPS“Deputy Chief of Staff for Operations and Plans”.

Deputy Chief of Staff for Operations and Plans: Phó Tham mưu trưởng Hoạt động và Kế hoạch.

Giải thích ý nghĩa của DCSOPS

DCSOPS có nghĩa “Deputy Chief of Staff for Operations and Plans”, dịch sang tiếng Việt là “Phó Tham mưu trưởng Hoạt động và Kế hoạch”.