ĐCSTQ là gì? Nghĩa của từ đcstq

ĐCSTQ là gì?

ĐCSTQ“Đảng Cộng sản Trung Quốc” trong tiếng Việt.

ĐCSTQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐCSTQ“Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Giải thích ý nghĩa của ĐCSTQ

ĐCSTQ có nghĩa “Đảng Cộng sản Trung Quốc” trong tiếng Việt.