DD là gì? Nghĩa của từ dd

DD là gì?

DD“Dân dụng” trong tiếng Việt, “Dear Daughte” trong tiếng Anh.

DD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DD“Dân dụng”, “Dear Daughte”.

Dân dụng.

Dear Daughte: Daughte thân mến.

Một số kiểu DD viết tắt khác:

Due Diligence: Sự siêng năng đến hạn.

Dinh dưỡng.

Giải thích ý nghĩa của DD

VIỆT NGỮ.

DD có nghĩa “Dân dụng” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

DD có nghĩa “Dear Daughte”, dịch sang tiếng Việt là “Daughte thân mến”.