ĐD là gì? Nghĩa của từ đd

ĐD là gì?

ĐD“Đại diện” trong tiếng Việt.

ĐD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐD“Đại diện”.

Đại diện.

Giải thích ý nghĩa của ĐD

ĐD có nghĩa “Đại diện” trong tiếng Việt.