ĐĐ là gì? Nghĩa của từ đđ

ĐĐ là gì?

ĐĐ“Động đất” trong tiếng Việt.

ĐĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐĐ“Động đất”.

Động đất.

Một số kiểu ĐĐ viết tắt khác:

Đất đai.

Giải thích ý nghĩa của ĐĐ

ĐĐ có nghĩa “Động đất” trong tiếng Việt.