DDL là gì? Nghĩa của từ ddl

DDL là gì?

DDL“Data Definition Language” trong tiếng Anh.

DDL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DDL“Data Definition Language”.

Data Definition Language: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu.

Một số kiểu DDL viết tắt khác:

Digital Data Link: Liên kết dữ liệu kỹ thuật số.

Direct Download Link: Liên kết tải xuống trực tiếp.

Device Description Language: Ngôn ngữ mô tả thiết bị.

Giải thích ý nghĩa của DDL

DDL có nghĩa “Data Definition Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu”.