DDN là gì? Nghĩa của từ ddn

DDN là gì?

DDN“Defense Data Network” trong tiếng Anh.

DDN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DDN“Defense Data Network”.

Defense Data Network: Mạng dữ liệu quốc phòng.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của DDN

DDN có nghĩa “Defense Data Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng dữ liệu quốc phòng”.