DDOS là gì? Nghĩa của từ ddos

DDOS là gì?

DDOS“Distributed Denial of Service” trong tiếng Anh.

DDOS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DDOS“Distributed Denial of Service”.

Distributed Denial of Service: Từ chối dịch vụ phân tán.

Giải thích ý nghĩa của DDOS

DDOS có nghĩa “Distributed Denial of Service”, dịch sang tiếng Việt là “Từ chối dịch vụ phân tán”.