DDT là gì? Nghĩa của từ ddt

DDT là gì?

DDT“Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane” trong tiếng Anh.

DDT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DDT“Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane”.

Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane: Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane.
thuốc trừ sâu.

Một số kiểu DDT viết tắt khác:

Dramatic Dream Team: Dramatic Dream Team.
tên gốc của giải đấu vật chuyên nghiệp Nhật Bản DDT Pro-Wrestling quảng bá.

Dynamic Debugging Tool: Công cụ gỡ lỗi động.
máy tính.

Giải thích ý nghĩa của DDT

DDT có nghĩa “Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane”, dịch sang tiếng Việt là “Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane”.