DDVN là gì? Nghĩa của từ ddvn

DDVN là gì?

DDVN“Duyên dáng Việt Nam” trong tiếng Việt.

DDVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DDVN“Duyên dáng Việt Nam”.

Duyên dáng Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của DDVN

DDVN có nghĩa “Duyên dáng Việt Nam” trong tiếng Việt.