DEG là gì? Nghĩa của từ deg

DEG là gì?

DEG“Degree” trong tiếng Anh.

DEG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DEG“Degree”.

Degree: Độ, bậc, cấp.

Giải thích ý nghĩa của DEG

DEG có nghĩa “Degree”, dịch sang tiếng Việt là “Độ, bậc, cấp”.