DEM là gì? Nghĩa của từ dem

DEM là gì?

DEM“Data Exchange Mechanism” trong tiếng Anh.

DEM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DEM“Data Exchange Mechanism”.

Data Exchange Mechanism: Cơ chế trao đổi dữ liệu.

Một số kiểu DEM viết tắt khác:

Digital Elevation Model: Mô hình độ cao kỹ thuật số.

Giải thích ý nghĩa của DEM

DEM có nghĩa “Data Exchange Mechanism”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ chế trao đổi dữ liệu”.