DEPT là gì? Nghĩa của từ dept

DEPT là gì?

DEPT“Directed Enzyme Prodrug Therapy” trong tiếng Anh.

DEPT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DEPT“Directed Enzyme Prodrug Therapy”.

Directed Enzyme Prodrug Therapy: Liệu pháp tiền sử bằng enzym được chỉ đạo.

Một số kiểu DEPT viết tắt khác:

Distortionless Enhancement by Polarization Transfer: Tăng cường không biến dạng bằng cách chuyển phân cực.

Giải thích ý nghĩa của DEPT

DEPT có nghĩa “Directed Enzyme Prodrug Therapy”, dịch sang tiếng Việt là “Liệu pháp tiền sử bằng enzym được chỉ đạo”.