DFAS là gì? Nghĩa của từ dfas

DFAS là gì?

DFAS“Defense Finance and Accounting Service” trong tiếng Anh.

DFAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DFAS“Defense Finance and Accounting Service”.

Defense Finance and Accounting Service: Dịch vụ Kế toán và Tài chính Quốc phòng.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của DFAS

DFAS có nghĩa “Defense Finance and Accounting Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ Kế toán và Tài chính Quốc phòng”.